Zniesienie dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej od 20.06.2021

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane.

Z dniem 20 czerwca 2021 r. dyspensy zostaną
zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory
obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.

źródło: www.episkopat.pl


Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi
się od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa, misterium paschalne
Kościół obchodzi co siedem dni, w dniu, który słusznie nazywany jest
dniem Pańskim albo niedzielą. W tym dniu wierni powinni schodzić się
razem dla słuchania słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby tak
wspominać Mękę, Zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać
dziękczynienie Bogu, który ich „odrodził przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa ku nadziei żywej” (1P1,3). Niedziela jest zatem najstarszym i pierwszym dniem świątecznym[…] dniem radości i odpoczynku od pracy” [Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”].

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4.
Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w
okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Pięć przykazań kościelnych

„Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę
Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazywał Pańskim, a raz do roku
czci je także razem z Jego błogosławioną Męką na Wielkanoc, w to swoje
największe święto. Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium
Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia,
do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i
przyjścia Pańskiego… Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa,
Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce
Bożej Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana jest ze zbawczym
dziełem swojego Syna… Ponadto Kościół rozmieścił w ciągu roku
wspomnienia Męczenników oraz innych Świętych, którzy dzięki wielorakiej
łasce Bożej doszli do doskonałości, a osiągnąwszy już wieczne zbawienie,
wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za nami. W te
uroczystości Kościół głosi misterium paschalne w Świętych, którzy
współcierpieli i zostali współuwielbieni z Chrystusem, przedstawia
wiernym ich przykłady, pociągające wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a
przez ich zasługi wyjednywa dobrodziejstwa Boże” [Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”].

Świętami nakazanymi w Polsce poza niedzielami są: uroczystość
Narodzenia Pańskiego (25 grudnia); uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
(1 stycznia); uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia);
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i
uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).