Katechizm Bierzmowanych

O OBJAWIENIU BOŻYM

 1. Co to jest Pismo św.?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierających Słowo Boże skierowane do ludzi.

 1. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi.

 1. Co jest przewodnią  myślą Pisma Świętego?

Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 1. Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu?

4 Ewangelie, które napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

 1. Co to jest Tradycja?

Tradycja czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przekazuje i do wierzenia podaje.

 

NAJWAŻNIEJSZE  PRAWDY  WIARY

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec)

 1. Co to jest Trójca Święta?

Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 1. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 1. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej. Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki, której może wybierać między dobrem a złem.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:

 1. powiedział o tym Bóg Ojciec – podczas chrztu Jezusa w Jordanie
 2. zaświadczyli to Apostołowie – w swoich pismach
 3. wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus
 4. swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.
 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:

 1. Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),
 2. Historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

 

    14. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:

„Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z  całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił już Pan Bóg  w Starym Testamencie.

 

O  KOŚCIELE  ŚWIĘTYM

 1. Co to jest Kościół?

Kościół jest to:

 1. zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.
 2. lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia

(uczyć o Bogu i być znakiem Boga),

 1. Kto założył Kościół?

Kościół założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła. Dzisiaj widzialną głową Kościoła jest papież.

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa – budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w  wieczności.

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden ponieważ:

 1. ma jednego najwyższego pasterza
 2. głosi jedną i tę samą naukę
 3. udziela wszędzie tych samych sakramentów św.
 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty ponieważ:

 1. głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa
 2. sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św.
 3. wychował i wychowuje zastępy świętych.
 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny ponieważ:

 1. jest przeznaczony dla wszystkich ludzi
 2. rozszerza się po całej ziemi
 3. trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata
 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski ponieważ:

 1. uczy tego samego co apostołowie
 2. udziela tych samych sakramentów co oni
 3. biskupi są prawowitymi następcami apostołów.
 1. Kim jest Duch Święty?

Duch św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?

Nasza diecezja nazywa się archidiecezją Lubelską.
Jej patronami są: św. Stanisław Biskup Męczennik oraz św. Jan Kanty
Biskupem – Ordynariuszem jest Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik.

 1. Co to jest Świętych Obcowanie?

Świętych obcowanie Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

 1. Matką Boga – Jezusa Chrystusa
 2. Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia)
 3. Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem
 4. Królową Polski
 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 1. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło), grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 1. Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodny i złe  otoczenie, czyli wszystko, co się sprzeciwia Panu Bogu.

 1. Wymień siedem grzechów głównych?
 1. pycha
 2. chciwość
 3. nieczystość
 4. zazdrość
 5. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. gniew
 7. lenistwo
 1. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?

10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz był to wódz narodu żydowskiego i pośrednik między Bogiem a ludźmi swego narodu.

 1. Co Bóg nakazuje w I przykazaniu?
 1. wierzyć Panu Bogu – uznawać za prawdę to, co Bóg objawił
 2. zaufać Panu Bogu – spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia
 3. miłować Pana Boga – cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie
 4. czcić Pana Boga – swoim postępowaniem okazywać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem
 1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 1. W jakim celu powinniśmy się modlić?

W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

W II przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

W III przykazaniu Pan Bóg Nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek świąteczny.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

W IV przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, Miłować i słuchać rodziców, przełożonychi starszych.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

W V przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie zdrowie duszy u siebie i u bliźnich.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

W VI i IX przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach  i uczynkach.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

W VII i X przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

W VIII przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobre imię bliźniego.

 

O  ŁASCE  I  SAKRAMENTACH  ŚWIĘTYCH

 1. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.

 1. Jakie są rodzaje łaski?

Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki?

 1. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

 1. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?

Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 1. Jak działa łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

 1. Jak dzielimy sakramenty święte?

Sakramenty święte dzielmy na:

 1. na Sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia);
 2. na Sakramenty uzdrowienia (Pokuta i Namaszczenie Chorych;
 3. na Sakramenty w służbie wspólnoty (Kapłaństwo, Małżeństwo).

 

57. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego – (pierwszy – bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 1. Kto może udzielić chrztu św.?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?
 1. obudzić intencję, że chcę ochrzcić
 2. polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną
 3. wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN” – ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
 1. Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 1. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania?

Innymi nazwami są:

 1. sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,
 2. sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.
 1. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest umocnienie nas w wierze.

 1. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 1. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata) przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła)

i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?
 1. pomnaża łaskę uświęcającą
 2. wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego
 3. daje 7 darów Ducha Świętego
 4. daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.
 1. Wymień 7 darów Ducha Świętego:
 1. Dar mądrości
 2. Dar rozumu
 3. Dar rady
 4. Dar męstwa
 5. Dar umiejętności
 6. Dar pobożności
 7. Dar bojaźni Bożej
 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.:

 1. umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
 2. być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć
 3. nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 

 1. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary tzn.:

 1. zachować na co dzień wszystkie przykazania
 2. spełniać solidnie swoje obowiązki
 3. żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.
 4. wprowadzać w życie przykazanie miłości Boga i bliźniego.
 1. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
 1. przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.
 2. częstą spowiedź i Komunię św.
 3. systematyczną katechizację
 4. przez czytanie Pisma św. i książek katolickich
 5. przez życie na co dzień wiarą.
 1. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

 1. zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)
 2. opuszczanie modlitwy, Mszy św.
 3. lekceważenie przykazań Bożych.
 1. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?
 1. modlić się o dary Ducha Świętego
 2. poznać najważniejsze prawdy wiary
 3. wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość
 4. wybrać sobie patrona
 5. poprosić świadka do bierzmowania
 6. oczyścić duszę z grzechów.
 1. Kto udziela Sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 1. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?
 1. włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego
 2. namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa:

„przyjmij znamię Ducha Świętego”.

 1. Co to jest Krzyżmo św.?

Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

 1. Obrzędy Sakramentu bierzmowania:

I.

 1. Biskup odmawia krótką modlitwę
 2. Liturgia słowa – homilia.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwy.

II.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża św. na czole bierzmowanego i mówi:

„N… przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą.

Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

III.

Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św.

Modlitwa Powszechna

Ojcze nasz …

Błogosławieństwo.

 1. Jak należy zachować się w czasie udzielania Sakramentu bierzmowania?
 1. gdy Ks. Biskup się zbliża, odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania
 2. świadek bierzmowania – (dla dziewcząt – kobieta; dla chłopców – mężczyzna) ma w momencie bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego
 3. po namaszczeniu odpowiedzieć: Amen oraz I z duchem twoim.
 4. pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy Biskup udzieli końcowego błogosławieństwa. Po błogosławieństwie bierzmowani otrzymują poświęcone przez biskupa krzyże.
 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje – to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

 1. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami „To czyńcie na moją pamiątkę” – dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina  w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

 1. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię św.

 

 1. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane”.

 1. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

 1. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 1. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie

Go i wewnętrzne nawrócenie.

 1. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

 1. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 1. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana i naprawienie wyrządzonych krzywd..

 1. Kiedy żal za grzechy jest doskonały?

Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On Gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

 1. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 1. Co to jest Namaszczenie Chorych?

Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 1. Kiedy należy przyjmować sakrament Namaszczenia Chorych?

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać do ostatniej chwili swego życia).

 

 1. Co to jest Kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą, i nierozerwalne – to znaczy: aż do śmierci.

 1. Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała.

MODLITWY KATECHIZMOWE – z indeksu bierzmowanych