Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego. (Youcat 203)

Wymagania, które musi spełnić kandydat:

 1. Kandydat jest ochrzczony, przystąpił do I Komunii Świętej;
 2. Regularnie uczestniczy we Mszach świętych niedzielnych i świętach nakazanych;
 3. Uczęszcza na katechezy szkolne;
 4. Chce pogłębiać swoją wiarę;
 5. Chce dobrowolnie przystąpić do sakramentu;
 6. Jest świadomy darów, które otrzyma oraz obowiązków, które będzie musiał wykonać w związku otrzymaniem Darów Ducha Świętego.

Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania

Obowiązek przystąpienia do sakramentu bierzmowania jest aktualny od momentu przystąpieniu do pierwszej Komunii Świętej i osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości emocjonalnej i duchowej. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego. W ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej, a także dbaniem o wspólnotę Kościoła Świętego.

Wiek kandydata

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa sakrament bierzmowanie był udzielany od razu po chrzcie zarówno dorosłym jak i dzieciom.

Konferencja Episkopatu Polski wydała 16.01.1975 r. instrukcję, wg której sakramentu bierzmowania należy udzielić młodzieży w wieku 14 – 15 lat.

Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której ta ki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się “świadkiem” Chrystusa. (Youcat 205)

Szafarz bierzmowania

Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup. Jednak w poszczególnych przypadkach z ważnej przyczyny (np. bardzo duża liczba bierzmowanych, brak czasu) może dobrać sobie do pomocy prezbiterów, aby udzielić tego sakramentu. W przypadku osób znajdujących w niebezpieczeństwie śmierci, bierzmowania może udzielać proboszcz, a nawet kapłan.

Świadek bierzmowania

Podobnie jak przy sakramencie chrztu, tak i przy sakramencie bierzmowania przyjmującemu sakrament powinien towarzyszyć świadek. Jego obowiązkiem jest troszczyć się, aby bierzmowany postępował jak prawdziwy uczeń Chrystusa, wiernie wypełnił zobowiązania, które wynikają z tego sakramentu.

Świadkiem bierzmowania może być ten kto: 

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie lub jego rodziców, a w razie ich braku przez proboszcza lub szafarza bierzmowania; jest do tego odpowiedni i ma intencje pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 rok życia;
 3. Jest katolikiem bierzmowanym, uczestniczy we Mszach świętych, przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą nauką Kościoła Katolickiego;
 4. Nie ma wymierzonej kary;
 5. Nie jest ojcem ani matką bierzmowanego;
 6. Nie jest ekskomunikowany przez Kościół Katolicki.

Zaleca się, aby świadkiem był chrzestny/chrzestna, albo ktoś bliski, najlepiej z rodziny, który zna i może potwierdzić, że kandydat jest dojrzałym chrześcijaninem. Nie zabrania się jednak możliwości wyboru innych osób na świadka bierzmowania.

Przygotowanie do sakramentu

Rodzice i duszpasterze są zobowiązani do troski o to, by kandydaci zostali właściwie przygotowani do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydat w trakcie trwania przygotowania wybiera sobie imię świętego lub błogosławionego patrona, który ma być dla niego wzorem do naśladowania.

Miejsce przygotowania i przyjęcia sakramentu

Zgodnie z zaleceniem Katechizmu Kościoła Katolickiego parafia jest najwłaściwszym miejscem przygotowania do tego sakramentu: „Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania” (KKK 1309). Natomiast Polskie Dyrektorium Katechetyczne przypomina, że: „parafia jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych” (PDK 107). Zatem właściwym miejscem przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata. Do sakramentu bierzmowania dopuszcza proboszcz z parafii zamieszkania kandydata lub wyznaczony przez niego ksiądz.

Przyjęcie tego sakramentu daje możliwość:

 1. Wstąpienia do nowicjatu i dopuszczenia do święceń kapłańskich;
 2. Zawarcia małżeństwa oraz pełnienia zadania chrzestnego i świadka bierzmowania;
 3. Kandydowania do parafialnych rad duszpasterskich.